Spread the love

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ?
250
260
280
254

ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ?
1950
1951
1952
1954

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *